026 3421 920 0-5

صدور بیمه نامه ثالث و بدنه خودرو

بیمه نامه خودرو نیاز الزامی جامعه بوده و هرشخصی که وسیله نقلیه در اختیار دارد باید در خصوص امنیت جانی و مالی اقدام به تهیه این بیمه نامه ها صورت دهد.

بیمه ثالث که بر طبق قانون بیمه مرکزی هرسال باید تمدید گردد و بیمه های بدنه خودرو بسته به نیاز هر شخص با پوشش های مختلف قابل انجام می باشد.