026 3421 920 0-5

بیمه عمر - تأمین آتیه فرزندان

بیمه اشخاص (بیمه عمر - تأمین آتیه فرزندان)

برای تامین هزینه تحصیلات فرزندان،هزینه جهیزیه و هزینه ازدواج بیمه نامه ای تحت عنوان بیمه تامین آینده فرزندان از جانب بیمه ایران به والدین ارائه میشود که فرزندان از زمان تولد این امکان را دارند که تحت پوشش این بیمه نامه قرار بگیرند اگر فرد بیمه گزار که تحت پوشش بیمه عمر قرار دارد فوت کند، غرامت به فرزندان زیر 18 سال قابل پرداخت میباشد.

/Contents/Uploads/video/عمر کودک.mp4