026 3421 920 0-5

بیمه حوادث

بیمه اشخاص

 

موضوع بيمه حوادث، تأمين سرمايه بيمه در صورت فوت، نقص عضو و از كار افتادگي دايم (‌كلي يا جزئي )‌ شخص بيمه شده بر اثر حوادث و پرداخت غرامت از كارافتادگي موقت بر اثر حادثه و جبران هزينه پزشكي و درمان در صورت جرح و صدمه ناشي از حوادث است .

بنابراين در بيمه حوادث چهار ريسك مي تواند مورد تأمين قرار گيرد كه دو ريسك آن (‌فوت و نقص عضو و از كار افتادگي دائم )‌ ريسك اصلي بيمه نامه و دو ريسك ديگر ( جرح و از كار افتادگي موقت )‌ ريسكهاي تبعي يا فرعي به شمار مي روند. در بيمه حوادث سرمايه بيمه مربوط به فوت و نقص عضو يا از كار افتادگي دائم به طور مقطوع تعيين مي شود و در صورت تحقق خطر يا وقوع حادثه مشمول بيمه، ‌سرمايه مذكور قابل پرداخت است.

در بیمه حوادث تعهد بيمه گر براي جبران هزينه هاي پزشكي و جراحي و بيمارستاني حداكثر تا ميزان مندرج در بيمه نامه ی صادر شده است. بيمه حوادث به طور اصولي براي تأمين دو ريسك اصلي صادر مي شود و تعهد جبران هزينه هاي پزشكي و غرامت بيكاري بر اثر حادثه، پيرو قبول دو ريسك اصلي مذكور يا يكي از آنهاست .

در بيمه حوادث ذخيره رياضي و ارزش بازخريد وجود ندارد زيرا حق بيمه هاي مربوط به بیمه حوادث، جذب تأمين خطر فوت ( و ازكارافتادگي دائم ) مي شود و جنبه پس اندازي ندارد. در بيمه حوادث كسب رضايت كتبي شخص بيمه شده ضروري و حتمي است. چنانكه ماده 23 قانون بيمه مي گويد: ‌ بيمه عمر يا بيمه نقص يا شكستن عضو شخص ديگري در صورتي كه آن شخص قبلاً رضايت خود را كتباً نداده باشد باطل است.

بيمه حوادث بصورت گروهي و انفرادي عرضه مي شود. در بيمه نامه حوادث انفرادي مشاغل به پنج طبقه تقسيم مي شود و براي هر طبقه نرخهاي معيني براي محاسبه حق بيمه در نظر گرفته شده است. اين نرخها براي هزينه هاي فوت و نقص عضو و از كار افتادگي و نيز هزينه هاي بستري و … متفاوت است .

در صورتيكه بيمه شده اي علاوه بر فعاليتهاي عادي حرفه اي خويش بطور متناوب و يا مستمر به اموري چون شكار،‌ سوار كاري، قايقراني، غواصي و …كه خطر آنها بيشتر است مبادرت نمايد با اعمال نرخهاي اضافي براي هر كدام مي توان آنرا نيز تحت پوشش قرار داد .

اما بيمه هاي حوادث گروهي براي گروههاي بيش از ده نفر صادر مي شود در اين بيمه نامه نيز طبقات شغلي وجود دارد با اين تفاوت كه كليه مشاغل در قالب دو گروه طبقه بندي شده اند .

بر اساس شمار بيمه شدگان نيز تخفيفاتي از 5 تا 25 درصد اعمال مي گردد .

در بيمه حوادث، بيمه گذار با پرداخت حق بيمه در مقابل كليه خطرهاي ناشي از حوادث مختلف كه باعث فوت يا نقص عضو دائم اعم از كلي يا جزئي و يا ايجاد هزينه پزشكي گردد تحت پوشش بيمه قرار مي گيرد.

در اين نوع بيمه اكثرا به صورت پوشش خطرهاي ناشي از حوادث در تمام اوقات و 24 ساعت شبانه روز و در هر مكان در طول مدت قرارداد مي باشد و تمام خطرهاي شغلي، حرفه اي، ورزشي، تحصيلي، ماموريت، مسافرت و … را در بر مي گيرد.