026 3421 920 0-5

بیمه درمان

بیمه اشخاص (بیمه درمان )

در این بیمه، شرکت بیمه تعهد میدهد تا تمامی هزینه های مربوط به درمان و بیمارستان بیمه شدگان را بپردازد البته با در نظر گرفتن شرایط قرار داد و مراعات حق فرانشیز به توافق رسیده. تعهدات شرکت بیمه در این زمینه شامل هزینه های ویزیت پزشک،جراحی،پانسمان،انواع آزمایش های پزشکی، مخارج بیهوشی، هزینه های اتاق عمل و جا به جایی به بیمارستان، هزینه های دارو، دندانپزشکی، دندان مصنوعی، زایمان و هر چیز دیگر میباشد که شرکت بیمه با توجه به شرایط قرار داد مجبور به پرداخت این هزینه های میباشد.