026 3421 920 0-5

بخش دوم (بیمه نامه)

بخش دوم : بيمه نامه 
 
۱. چرا تغيير نام بيمه‌گذار در طول مدت بيمه‌نامه امكان پذير نيست؟
- باتوجه به ماده ۶ قانون بيمه اجباري ، خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه ، از تاريخ انتقال مالكيت وسيله نقليه، كليه حقوق و تعهدات ناشي از قرارداد بيمه موضوع اين قانون، تا پايان مدت قرارداد بيمه به انتقال گيرنده ، منتقل مي‌شود ، لذا نيازي به تغيير نام وجود ندارد.

ماده ۶ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به انتقال‌گیرنده منتقل می‌شود و انتقال‌گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه‌گذار محسوب می‌شود.
تبصره ـ کلیه تخفیفاتی که به‌واسطه «نداشتن حوادث منجر به خسارت» در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعمال شده باشد، متعلق به انتقال‌دهنده است. انتقال‌دهنده می‌تواند تخفیفات مذکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع، که متعلق به او یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلا واسطه وی باشد، منتقل کند.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و تایید شورای‌عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.


۲. چرا به همراه بيمه‌نامه شرايط عمومي تحويل نمي‌شود؟
- مطابق دستورالعمل بدنه مديريت بيمه‌هاي خودرو، تحويل شرايط عمومي توسط واحد صدور به بيمه‌گذار الزامي است.

۳. چرا در ظهر بيمه‌نامه شماره تماس مركز پاسخگويي بيمه البرز به سؤالات عمومي بيمه‌گذاران درج نمي‌شود؟ 
- پاسخگويي به سؤالات عمومي بيمه‌گذار به عهده واحد صدور و شعبه تحت سرپرستي است.

۴. چرا مدت بيمه‌نامه يك روز كمتر از يكسال كامل مي‌باشد؟ 
- مدت زمان معمول اعتبار بيمه‌نامه‌هاي صادره دقيقاً ۳۶۵ روز معادل يك سال شمسي است.
 
۵. چرا بجاي اينكه خودرو بيمه شود، براي گواهينامه صاحب خودرو، بيمه‌نامه صادر نمي‌شود؟
- طبق قانون جديد بيمه شخص ثالث، همچنان، بيمه‌نامه شخص ثالث، خودرو محور مي‌باشد و سابقه رانندگي صاحب خودرو پس از تهيه آئين نامه‌هاي اجرايي توسط بيمه مركزي، بر حق‌بيمه اثرگذار خواهد بود.
 
۶. زمان اتمام بيمه‌نامه چگونه به بيمه گذار اطلاع رساني مي‌شود ؟
- در صورت ارائه و درج شماره تلفن همراه بيمه‌گذار در سيستم صدور از طريق سامانه اطلاع‌رساني شركت و سامانه بيمه مركزي زمان انقضاء بيمه‌نامه شخص ثالث بصورت ارسال پيامك اطلاع‌رساني مي‌شود.

۷. چرا آدرس نمايندگي در بيمه شخص ثالث چاپ نمي‌شود؟ 
- در بيمه‌نامه‌هاي ثالث محدوديت درج اطلاعات وجود دارد. لذا با توجه به درج شماره تلفن واحد صدور، نيازي به درج آدرس نيست.

۸. در صورت فروش خودرو چگونه مي‌توان سابقه را به خودروي جديد انتقال داد؟ تحويل اصل بيمه‌نامه براي تمديد به چه دليل است؟
درصورت انتقال مالكيت وسيله نقليه و درخواست بيمه‌گذار مبني بر انتقال تخفيف عدم خسارت تا قبل از انقضاء مدت اعتبار بيمه‌نامه به وسيله نقليه از نوع مشابه خود (گروه خودرويي) اقدام با رعايت نكات ذيل بلامانع مي‌باشد:
- دريافت اصل بيمه‌نامه از بيمه‌گذار .
- استعلام و احراز عدم خسارت بيمه‌نامه .
- دريافت تصوير شناسنامه مالكيت خودرو مالك جديد . (احراز انتقال مالكيت)
- ثبت پيشنهاد الحاقيه تغيير در سابقه به علت انتقال مالكيت از تاريخ مراجعه بيمه‌گذار در سيستم . 
- تغيير سابقه عدم خسارت بيمه‌نامه در سيستم و پرداخت حق بيمه اضافي توسط بيمه‌گذار. 
- الحاقيه (يك نسخه بيمه‌نامه به همراه يك برگ الحاقيه) چاپ و تحويل بيمه‌گذار گردد. 
- درصورتيكه بيمه‌گذار درخواست انتقال تخفيف بر روي بيمه‌نامه خودروي جديد خود را نمايد، پس از تمديد بيمه‌نامه خودروي جديد، با دريافت برگ الحاقيه از بيمه‌گذار و نگهداري در سوابق بيمه‌نامه، نسبت به صدور الحاقيه « تغيير در سابقه به علت انتقال مالكيت » اقدام و شماره بيمه‌نامه و نام بيمه‌گر قبلي بطور كامل در بخش خلاصه الحاقيه درج گردد.
- چنانچه الحاقيه مربوطه صادره ساير شركت‌هاي بيمه باشد با رعايت كليه بندهاي ذكر شده در اين بخشنامه، مبنا قراردادن الحاقيه مزبور جهت تعديل در سوابق تخفيف عدم خسارت، بلامانع مي‌باشد. 

۹. تا چه تاريخي قبل از انقضاي بيمه‌نامه مي‌توان آنرا تمديد كرد؟
- حداكثر يك ماه قبل از انقضاء بيمه‌نامه مي‌توان بيمه‌نامه را تمديد نمود . ليكن بهتر است كه صدور بيمه‌نامه جديد فاصله زماني اندكي با انقضاء بيمه‌نامه قبلي داشته باشد. همواره امكان وقوع خسارت در دامنه پوشش زماني بيمه‌نامه قبلي وجود دارد و اگر بيمه‌نامه قبلي نزد واحد صدور بايگاني شود مشكلاتي از قبيل مراجعه بيمه‌گذار و زيانديده براي دريافت برش بيمه‌نامه و همچنين صدور الحاقيه حذف تخفيفات بوجود خواهد آمد.

۱۰. آيا بيمه‌گذار حتماً مي‌بايست مالك خودرو باشد؟
- خير . طبق تبصره يك ماده دو قانون شخص ثالث، دارنده اعم از مالك و يا متصرف وسيله نقليه است و هركدام كه بيمه‌نامه موضوع اين ماده را تحصيل نمايد تكليف از ديگري ساقط مي‌شود. 

۱۱. چرا هزينه پزشكي در بيمه‌نامه درج نمي‌شود؟
- با عنايت به بند الف ماده يك قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه، هزينه‌هاي معالجه اشخاص ثالث و راننده مسبب حادثه در صورتي كه مشمول قانون ديگري نباشد، حسب مورد برعهده بيمه‌گر مربوط يا صندوق است، لذا با توجه به پرداخت ۱۰% از حق بيمه، بيمه‌نامه‌هاي صادره شخص ثالث(تمامي شركت‌هاي بيمه‌اي) به حساب وزارت بهداشت، تحت عنوان تمركز وجوه درآمد اختصاصي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، مقرر گرديد: در اجراي مفاد ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه، كليه بيمارستانهاي عمومي، تخصصي و مراكز درماني دولتي و غير دولتي نسبت به پذيرش، درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومين حوادث رانندگي اعم از سرپائي و بستري اقدام نمايند.

۱۲. در بيمه‌نامه شماره پلاك مهم است يا اينكه ملاك عمل شماره موتور و شاسي خودرو مورد نظر است؟
- شماره شاسي و موتور

۱۳. چرا تناژ باركش‌ها حتماً بايد طبق كارت باشد؟
- ملاك محاسبه حق‌بيمه شخص ثالث براي وسائل نقليه باركش ظرفيت بارگيري آنها است. اين ميزان گاهاً در برخي از كارت‌ها مشخصات دقيقاً درج شده و در برخي ديگر از كارت‌ها مجموع وزن بار و خودرو قيد مي‌شود. چنانچه مشخصات دقيق خودروي باري از طريق كاتالوگ و يا بروشورهاي فني خودروسازان در دسترس نباشد مبناي استخراج اطلاعات صرفاً مشخصات كارت است وليكن طبق دستور بيمه مركزي ۶۰% مجموع وزن بار و خودرو، ملاك تعيين حق‌بيمه مي‌باشد.

۱۴. علت بازديد در بيمه‌نامه شخص ثالث براي چيست و چرا ساير شركت‌ها از اين قاعده مستثني هستند؟
- با توجه به ماهيت اجباري بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث و نيز بحث پرداخت خسارت‌هاي مالي بدون كروكي و نيز سوابق قبلي مراجعه برخي از بيمه‌گذاران براي دريافت خسارات مشكوك و من غير حق، بازديد از مورد بيمه فاقد بيمه‌نامه پيوسته، اجباري گرديد وليكن در صورت تعهد كتبي بيمه‌گذار مبني برعدم تصادف در مدت زماني كه خودرو فاقد بيمه نامه بوده بازديد لازم نمي‌باشد .

۱۵. چرا در ماشين‌هاي باركش،‌ نظير خاور وقتي كلمه ال پي مي‌آيد قيمت بالا مي‌رود؟
- ملاك محاسبه حق‌بيمه شخص ثالث براي خودروهاي باركش ظرفيت بارگيري آن است. با توجه به عدم دسترسي به ظرفيت بارگيري خودروهاي باركش طبق توافق شركت‌هاي بيمه ۶۰% ظرفيت مندرج در كارت وسيله نقليه ملاك محاسبه قرار مي‌گيرد. 

۱۶. آيا مي توان همزمان از بيمه نامه شخص ثالث و حوادث انفرادي در زمان حادثه استفاده كرد؟
- خير

۱۷. در زمان تمديد بيمه نامه كه كوپن ندارد، آيا جريمه محاسبه مي شود؟
- در صورت ارائه بيمه‌نامه فاقد كوپن، تخفيف عدم خسارت محاسبه نمي‌گردد .

۱۸. در صورتي كه زيان ديده از مشروبات الكلي استفاده كرده باشد، آيا مقصر حادثه مي تواند از بيمه نامه شخص ثالث استفاده كند يا خير؟ 
منظور از تقصير، رفتار خارج از متعارف است و بنابراين صرف اينكه عرفاً زيان منتسب به فعل زيان‌كار باشد موجب مسئوليت فرد خواهد بود و پذيرفتن كار چنين فردي بر دوش ديگري قرار نخواهد گرفت. پس منظور از تقصير زيان‌ديده اين است كه عرف زيان را منتسب به فعل زيان‌ديده و ديگري بيابد؛ يعني طبق داوري، عرف عمل زيان‌ديده در كنار عمل ديگري موجب خسارت شده باشد و صرف انتساب عمل به عاملان براي پذيرفتن كافي خواهد بود. بر پايه ديدگاهي كه در فقه نيز پيروان سرشناسي دارد، صرف انتساب عمل به خطاكار، موجب ضمان است، لذا با توجه به توضيحات فوق نتيجه پرداخت خسارت از محل بيمه‌نامه شخص ثالث منوط به احراز مسئوليت طرفين حادثه طبق نظر مرجع ذيصلاح مي‌باشد

۱۹. چرا در صورت ابطال بيمه نامه هاي ثالث كه هنوز شروع نشده اند، نياز به مجوز ابطال مي باشد؟

- مشكل سيستم طرح جامع بوده و در نسخه جديد مشكل رفع گرديده است .

۲۰. چرا در صورت تمديد بيمه نامه ها، نمايندگان مي توانند ارزش خودرو را بيشتر از مجوز بازديد خودرو صادر نمايند؟ 
- در زمان تمديد يا صدور بيمه‌نامه در صورت درخواست كتبي بيمه‌گذار حداكثر تا ميزان ۲۰% ارزش كارشناسي با توضيح ماده ۱۹ شرايط عمومي براي بيمه‌گذار و درج در شرايط خصوصي بيمه‌نامه ارزش خودرو را مي‌توان اضافه نمود. 

۲۱. در صورتي كه ماشيني چند سال بيمه نامه شخص ثالث نداشته باشد و فروخته شود و مالك جديد بخواهد ماشين را بيمه كند، آيا جريمه ها بخشيده مي شود؟
- خير 

۲۲. نحوه تعليق بيمه نامه، فسخ و همچنين انتقال بيمه بدنه چيست؟
- تعليق: با درخواست كتبي بيمه‌گذار و اخذ اصل بيمه‌نامه، الحاقيه تعليق صادر مي گردد. ليكن بيمه‌نامه حداكثر در زمان اعتبار آن بايد تعيين تكليف گردد و درصورت عدم مراجعه بيمه‌گذار، بيمه‌نامه در زمان اعتبار و از تاريخ تعليق با تعرفه كوتاه‌ مدت فسخ شود. 
- جايگزيني : ضمن اخذ اصل بيمه‌نامه نسبت به فسخ آن با تعرفه روز شمار اقدام و متعاقباً پس از بازديد اوليه از خودرو جديد، بيمه‌نامه براي مدت باقيمانده با تعرفه روزشمار و يا براي مدت يكسال همزمان با فسخ بيمه نامه قبلي صادر مي‌گردد. 
در مورد جايگزيني درصورت عدم پرداخت خسارت از محل بيمه‌نامه مي‌توان تخفيف عدم خسارت بيمه‌نامه قبل را برروي بيمه‌نامه جديد براي مدت باقيمانده محاسبه نمود. 
- تغييرنام: ضمن اخذ اصل بيمه‌نامه وكپي سند مالكيت، بيمه‌نامه با تعرفه روزشمار فسخ و بيمه‌نامه جديد براي مدت باقيمانده با تعرفه روزشمار و يا براي مدت يكسال صادر مي‌گردد. 
بديهي است درصورتيكه بيمه‌نامه داراي تخفيف عدم خسارت،كارمندي، نمايندگي،هيئت علمي ،گروهي باشد به بيمه‌گذار جديد منتقل نمي‌گردد. همچنين تخفيف صفركيلومتر قبل از گذشت ۳ ماه از تاريخ تحويل خودرو به بيمه‌گذار جديد منتقل مي‌شود. 
درصورت درخواست بيمه‌گذار مبني بر فسخ، جايگزين و يا تعليق بيمه‌نامه و قبول هرگونه مسئوليت در عدم ارائه اصل آن به بيمه‌گر (مفقود و يا تحويل به خريدار) اقدام بلامانع مي‌باشد. 
n تبصره: در صورت پرداخت خسارت از محل بيمه نامه ، فسخ صرفا بصورت كوتاه‌مدت انجام مي‌شود. 

۲۳.چرا امكان صدور بيمه بدنه خودرو هاي ۲۰ سال به بالا مقدور نمي باشد؟
طبق بند ۳ دستورالعمل بيمه بدنه مديريت بيمه‌هاي خودرو، صدور بيمه‌نامه براي خودروهايي كه با سال ساخت بيش از ۲۰ سال باشد با اخذ مجوز از شعبه تحت سرپرستي و درج اضافه نرخ كارشناسي در بخش صدور بيمه‌نامه امكان پذير مي‌باشد.

۲۴.آيا بيمه نامه در خارج از محدوده جغرافيايي كشور اعتبار دارد ؟
- بيمه‌نامه شخص ثالث فقط در محدوده جغرافيايي كشور اعتبار دارد و بيمه‌نامه بدنه با اخذ پوشش اضافي ترانزيت در خارج از كشور نيز داراي اعتبار مي‌باشد .

۲۵. آيا افزايش تعهد مالي بدون افزايش تعهد جاني در بيمه نامه امكان پذير است؟
- بله 

۲۶.آيا در زمان افزايش نرخ ديه (اعلامي از سوي قوه قضائيه) بايد حتماً تعهدات بيمه‌نامه نيز اضافه شود؟
- طبق قانون جديد بيمه‌نامه كه با تعهدات سال جاري صادر گرديده باشد نياز به صدور الحاقيه افزايش تعهدات نمي‌باشد .

۲۷.آيا بعد از تعويض پلاك نياز به اعلام به شركت بيمه و ثبت الحاقيه مي‌باشد؟
- در صورت هرگونه تغيير در مشخصات و كاربري خودرو مراتب مي‌بايست به بيمه‌گر اعلام گردد.