026 3421 920 0-5

بیمه حمل و نقل کالا وارداتی (عمومی)

بیمه حمل ونقل کالا وارداتی (عمومی)

بیمه‌ حمل و نقل وارداتی‌ بیمه‌ ایست که مبدا آن کشور خارجی و مقصد ایران باشد. بیمه‌های حمل و نقل وارداتی‌، صادراتی و ترانزیت طبق مبدأ و مقصد آنها تمیز داده میشوند .قراردادهای بیمه حمل و نقل کالا وارداتی (عمومی) در مواقعی به کار می آیند که میزان دفعات حمل در طول یکسال زیاد باشد. در این‌ حالت، فرد بیمه گر طی قراردادی که با شرکت بیمه ایران دارد، مبلغی را تحت عنوان علی‌الحساب پرداخت می نماید. این مبلغ طبق حداکثر میزان حمل بدست آمده و محاسبه نمودن حق‌ بیمه براساس گواهی‌های بیمه صادر شده صورت میپذیرد.