026 3421 920 0-5

بیمه اشخاص (توضیح)

بشر از ابتدای پیدایش جامعه های انسانی به دنبال تامین امنیت جسمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به صورت غریزی بوده است. به همین دلیل شرکت های بیمه، خدمات مناسب و در عین حال متفاوت و نوآورانه ای را متناسب با نیاز های جامعه ارائه نمودند تا در زمان بروز حوادث ناگوار، چارچوب اقتصادی خانواده ازهم نپاشد و وابستگان فرد متوفی یا حادثه دیده از مزیت های این تامین اقتصادی استفاده کنند.

با توجه به گفته های فوق، میتوان به این نکته پی برد که بیمه اشخاص یکی از مهمترین و برجسته ترین شاخه های رفاه اجتماعی می باشد.

انواع بیمه اشخاص عبارتند از :

۱- بیمه عمر - جامع زندگی

۲- بیمه عمر - زمانی انفرادی

۳- بیمه عمر - تمام عمر انفرادی

۴- بیمه عمر - تامین هزینه جهیزیه

۵- بیمه عمر - تامین آتیه فرزندان

۶- بیمه عمر

۷- بیمه درمان ویژه مسافران خارجی به داخل کشور

۸- بیمه درمان - مسافرت به خارج از کشور

۹- بیمه درمان - گروهی تمام درمان

۱۰- بیمه حوادث - تکمیل درمان دانشجویی

۱۱- بیمه حوادث - مهد کودک

۱۲- بیمه درمان

۱۳- بیمه حوادث - تحصیلی

۱۴- بیمه حوادث - خانواده

۱۵- بیمه حوادث - نوروزی

۱۶- بیمه حوادث -گروهی

۱۷- بیمه حوادث انفرادی

۱۸-بیمه اشخاص