026 3421 920 0-5

بخش هفتم (حق بیمه)

بخش هفتم : حق بيمه 

۱. چرا نرخ حق‌بيمه شخص ثالث در بيمه البرز از ساير شركت‌ها بيشتر است؟

- ماده ۱۸ قانون بيمه شخص ثالث اشعار مي‌دارد كه تعرفه حق‌بيمه و نحوه تقسيط و تخفيف در حق‌بيمه با رعايت نوع و خصوصيات وسيله نقليه و ضريب خسارت اين رشته توسط بيمه مركزي ج.ا.ا تهيه و پس از تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. بنابراين هر ساله با تعيين ميزان مبلغ ريالي ديه توسط قوه قضائيه، حداكثر حق‌بيمه بيمه‌نامه شخص ثالث نيز از طريق بالاترين مرجع قانوني بيمه‌اي يعني بيمه مركزي ج.ا.ا با اعمال افزايشي مطابق با افزايش درصد ديه و يا كمتر بعد از تصويب براي اجراء به صورت يكسان به شركت‌هاي بيمه اعلام شده و طي جدولي در سايت بيمه مركزي براي رويت عموم بارگزاري مي‌شود. بنابراين اختلاف در ميزان حق‌بيمه صرفاً مي‌تواند ناشي از اعمال قراردادهاي گروهي با تخفيف اختصاصي بوده و يا در ورود اطلاعات به سيستم صدور اطلاعات ناقص از جمله ظرفيت بارگيري كمتر و يا تعداد سرنشين كمتري لحاظ مي‌شود كه در نهايت محل اشكال مي‌باشد. 

۲. چرا هر ساله حق‌بيمه افزايش مي‌يابد و مبناي اين افزايش بر چه اساس است؟
- افزايش سالانه حق‌بيمه مربوط به افزايش مبلغ ريالي ديه بوده كه توسط قوه قضائيه استخراج و اعلام مي‌شود.

۳. چرا حق‌بيمه خودروهاي مدل بالا با خودروهاي ديگر تفاوتي ندارد؟
- در حال حاضر براساس قوانين بيمه‌اي حق بيمه خودروهاي با عمر كمتر از ۱۵ سال در گروه خودروي مربوطه داراي اختلاف حق بيمه نيست. ليكن براي كليه وسايل نقليه با سال ساخت بيش از ۱۵ سال به ازاي هر سال مازاد بر ۱۵ سال دو درصد و حداكثر ۱۰ درصد به حق بيمه مربوطه اضافه مي‌گردد. 
۴. آيا در بيمه البرز شرايط پرداخت قسطي مهياست؟
- در حال حاضر علاوه بر قراردادهاي گروهي به نام بيمه‌گذاران حقوقي، ‌قرارداد شماره ۵۸۰ در اختيار اغلب نمايندگان بوده كه از طريق آن با دريافت ۴۰ درصد حق بيمه بصورت نقد و الباقي در ۶ قسط مساوي و متوالي ماهانه شرايط اقساطي به بيمه‌گذاران فاقد خسارت در سال گذشته ارائه مي‌گردد.

۵. آيا سن بيمه‌گذار در نرخ حق بيمه تاثيرگذار است؟
- خير

۶. چرا حق‌بيمه صندوق از بيمه‌گذار بابت ديركرد دريافت مي‌شود، در صورتيكه شركت‌هاي بيمه‌اي هيچ تعهدي در مدت نداشتن بيمه‌نامه ندارند؟
- طبق ماده ۲۱ قانون بيمه شخص ثالث به منظور حمايت از زيان‌ديدگان حوادث رانندگي، خسارت‌هاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضاء بيمه‌نامه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق تأمين بيمه‌گر، فرار كردن و يا شناخته نشدن مسئول حادثه و يا ورشكستگي بيمه‌گر قابل پرداخت نباشد يا به طور كلي خسارت‌هاي بدني خارج از شرايط بيمه نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده ۱۷) توسط صندوق مستقلي به نام صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني پرداخت خواهد شد. بديهي است يكي از منابع درآمدي صندوق از محل ديركرد مي باشد و چنانچه بيمه‌گذاري در زمان فقدان بيمه‌نامه، مسبب خسارتي مي‌شد كه در شمول تعهدات صندوق بوده با مراجعه زيانديده به صندوق قابل پيگيري مي‌بود. در صورت عدم رعايت اين بند توسط ساير شركتهاي بيمه مستندات به اين مديريت جهت پيگيري ارسال شود.

۷. چرا با توجه به افزايش سالانه تخفيفات باز هم حق‌بيمه جديد بيشتر از حق‌بيمه سال قبل مي‌شود؟
- معمولاً ميزان افزايش سالانه حق‌بيمه با توجه به ميزان افزايش ديه در مقايسه با افزايش تخفيفات عدم خسارت شخص ثالث بيشتر مي‌باشد.

۸. چرا در پرداخت حق‌بيمه بصورت نقد با اقساط تفاوتي اعمال نمي‌گردد ؟ 
- فروش اقساطي تسهيلاتي است كه براي واحد فروش و بيمه گذار در نظر گرفته شده است و در آئين‌نامه اجرايي شخص ثالث (ماده ۱۸ قانون شخص ثالث) تخفيفي براي فروش نقدي در نظر گرفته نشده است. 

۹. چرا حق‌بيمه ثالث خودروهاي گران و ارزان قيمت در يك گروه مي‌باشد ؟
- مطابق آئين‌نامه اجرايي قانون شخص ثالث خودروها بر اساس قدرت موتور دسته بندي شده اند و ارتباطي با ارزش خودرو ندارد.

۱۰. چرا در بيمه‌نامه‌هاي اقساطي كه مطابق قراردادهاي سازماني منعقده صادر مي‌گردد اقساط به صورت چك دريافت مي‌گردد و امكان كسر از حقوق وجود ندارد؟
- در صورت درخواست بيمه‌گذار و ارائه تعهد مبني بر كسر از حقوق، امكان انعقاد قرارداد بدون دريافت چك ميسر است. 

۱۱. جريمه ديركرد بر چه اساسي محاسبه مي‌شود؟
- از تاريخ انقضاي بيمه‌نامه قبل به صورت روزشمار و بر مبناي حداكثر حق بيمه گروه خودرويي محاسبه و دريافت مي‌شود. بديهي است كه حداكثر مبلغ دريافتي از مبلغ حق بيمه يكسال بيمه‌نامه با تعهدات اجباري بيشتر نخواهد شد.

۱۲. پرداخت حق بيمه هاي برگشتي جهت خودروهاي اسقاطي با وكالت كاري يا فروش مورد قبول مي باشد؟
حق بيمه برگشتي براي بيمه گذار يا مالك وسيله نقليه مي باشد كه مالك وسيله نقليه مي‌بايست داراي سند مالكيت يا وكالت قطعي فروش خودرو باشد .