026 3421 920 0-5

بیمه حوادث-خانواده

بیمه اشخاص (بیمه حوادث-خانواده )

هر رشته بیمه ای معمولا زمانی شکل می گیرد که نیازی به آن احساس شود. از آنجائیکه نهاد خانواده معمولا در معرض خطرات پیش بینی نشده ای قرار دارد لذا این رشته که پوشش های مطلوبی را ارائه می کند با استقبال خوبی مواجه شده است.

بیمه حوادث به دو شاخه گروهی و انفرادی تقسیم می شود. این رشته بیمه ای جزو بیمه حوادث انفرادی قرار داشته و پوششی برای تک تک اعضا خانواده محسوب می گردد.

بیمه حوادث خانواده دارای سه پوشش اصلی می باشد:

۱ –بیمه حوادث و غرامت فوت در اثر حادثه

اگر خدای ناکرده برای هر کدام از اعضا خانواده در اثر حادثه فوت صورت گیرد شرکت بیمه متعهد می گردد تا مبلغ معینی را به عنوان غرامت به سرپرست خانواده پرداخت نماید. این مبلغ از یک میلیون تومان به بالا خواهد بود. بدیهی است مبلغ غرامت فوت در اثر حادثه متناسب با مبلغ حق بیمه و در حقیقت سرمایه بیمه می باشد.

۲ –بیمه حوادث و غرامت نقص عضو دائم کلی و جزئی در اثر حادثه

اگر در اثر حادثه برای هر کدام از اعضا خانواده نقص عضو دائم رخ دهد متناسب با میزان جزئی تا کلی بودن آن ضریبی از سرمایه بیمه به سرپرست خانواده پرداخت می گردد. به عنوان مثال نابینایی یک چشم در اثر حادثه معادل ۵۰ درصد سرمایه بیمه خواهد بود. هر چقدر عضو صدمه دیده ارزشمند تر باشد این درصد به عدد ۱۰۰ نزدیک تر خواهد بود. برای تک تک اعضا بدن جدولی از قبل تعیین شده برای تعهدات وجود دارد.

۳ – بیمه حوادث و هزینه پزشکی ناشی از حوادث

اگر حادثه ای برای اعضا خانواده پیش آید و بیمه شده در این خصوص متحمل هزینه پزشکی گردد بیمه گر متعهد به جبران هزینه تا سقف ۱۰ درصد سرمایه بیمه از ۱۰۰ هزار تومان به بالا خواهد بود. اگر خدای ناکرده برای کل خانواده حادثه ای پیش آید فقط یک غرامت برای کل خانواده لحاظ خواهد شد.

سقف تعهدات هزینه های پزشکی همواره معادل ۱۰ درصد سرمایه بیمه خواهد بود.

مدت زمان تعهد بیمه گر معمولا یک سال تمام می باشد.

مبلغ حق بیمه معمولا بسیار نازل می باشد بطوری که بیمه گذار در نگاه اول از میزان تفاوت حق بیمه و سرمایه بیمه شگفت زده می شود ولی واقعیت این است که در این پوشش بیمه ای هم بیمه گذار و هم بیمه گر منتفع می گردند.

به عنوان مثال اگر یک خانواده سه نفره بخواهند یک بیمه حوادث خانواده با پوشش ذیل دریافت کنند فقط کافی است مبلغ ۲۶۵۰۰ حق بیمه پرداخت نمایند.

مزایای بیمه حوادث:

۱ – غرامت فوت در اثر حادثه هر نفر ۱۰میلیون تومان

۲ – غرامت نقص عضو دائم و کلی هر نفر ۱۰ میلیون تومان

۳ – غرامت نقص عضو دائم و جزئی هر نفر تا سقف ۱۰ میلیون تومان

۴ – هزینه های پزشکی ناشی از حادثه برای خانواده تا سقف ۱ میلیون تومان

توضیح اینکه مورد هزینه های پزشکی برای هر مورد حادثه ۱ میلیون تومان در ظرف یک سال می باشد که ممکن است چندین مورد حادثه برای هرکدام از اعضا خانواده پیش آید.

هر خانواده می تواند سقف تعهدات بیمه حوادث خود را تا سقف ۳ برابر فوق افزایش دهد بدیهی است میزان حق بیمه با همان نسبت افزایش پیدا خواهد کرد.

حداقل سن برای این پوشش بیمه ای ۴ سال تمام می باشد. نرخ حق بیمه افراد زیر سن ۱۵ سال معادل نیمی از افراد بالای ۱۵ سال می باشد. در مثال فوق الذکر سن فرزند خانواده زیر ۱۵ سال لحاظ گردیده است.