026 3421 920 0-5

طرح جامع اصناف

بیمه آتش سوزی ( طرح جامع اصناف)

از سال 86 طرح جامع بیمه اصناف کشور به اجرا درآمد وطبق توافق، تمامی افراد عضو انجمن‌های صنفی و اتحادیه‌ها و خانواده‌های آنان می‌توانند از بیمه تکمیلی درمان شرکت های بیمه استفاده نمایند.

طبق این طرح، خدمات درمانی اصناف و خانواده‌های آنان که از طرف بیمه تأمین اجتماعی بصورت ناقص پرداخت می شود، تا سقف30 میلیون ریال در جراحی‌های پزشکی پرداخت میشود.

در این طرح واحدهای صنفی که پروانه کسب دارند می‌توانند پس از عقد قرارداد اتحادیه و انجمن صنفی خودشان با مراکز شرکت بیمه در هر نقطه از کشور با ارائه معرفی نامه از اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی، خود و خانواده‌شان را تحت پوشش قرار می دهند.