026 3421 920 0-5

بیمه واحدهای مسکونی - جامع خانه و خانواده

بیمه آتش سوزی (بیمه واحدهای مسکونی - جامع خانه و خانواده)

بیمه آتش سوزی به جبران خسارات وارده و تامین زیان های مالی و مادی وارده به اموال و دارایی های منقول و غیر منقول افراد حقیقی و حقوقی در برابر حوادث آتش سوزی می پردازد و خسارات مالی را تحت پوشش خود قرار می دهد نه خسارات جانبی که به افراد وارد شده البته این بیمه خسارات وارده به اشخاص ثالث که توسط آتش سوزی به آنها وارد شده و مسئولیت آن به عهده بیمه گزار می باشد.

بیمه آتش سوزی این خسارات را تحت پوشش قرار میدهد و یا به صورت جدا از طریق بیمه مسئولیت مدنی مورد تامین بیمه گر قرار می گیرد.