026 3421 920 0-5

بیمه عمر (جامع زندگی)

بیمه اشخاص (بیمه عمر - جامع زندگی )

این بیمه نامه علاوه بر دریافت سرمایه بیمه در زمان بازنشستگی و برخورداری ار بیمه عمر در مقابل خطر مرگ و دریافت مستمری توسط بیمه شده ، نحوه و مبلغ پرداخت حق بیمه و شکل ارائه خدماتِ منعطفی دارد. این بیمه نامه با بهره مند شدن از ضریب افزایش سالانه حق بیمه و سرمایه فوت ، تورم فرضی آینده را برای بیمه شده کنترل مینماید.

مزایای این بیمه نامه عبارتند از :

درصورت فوت بیمه شده در طول مدت قرارداد بیمه، سرمایه فوت بیمه نامه با احتساب تعدیلات به علاوه ذخیره ریاضی ایجاد شده تا زمان فوت ( مطابق جداولی که به پیوست بیمه نامه تحویل بیمه گذار می گردد ) به استفاده کنندگان پرداخت می گردد.

درصورت حیات بیمه شده در پایان مدت بیمه، ذخیره ریاضی بیمه نامه ( مطابق جداول پیوست بیمه نامه ) به استفاده کننده پرداخت می گردد.

توضیح : ذخیره ریاضی بیمه نامه مبلغی است که هر ساله پس از کسر هزینه ها و حق بیمه خطر فوت از کل حق بیمه، باقی می ماند و با ذخیره ریاضی بیمه نامه در پایان سال قبل جمع شده و هرساله معادل نرخ بهره فنی (سود تضمین شده قرارداد )، درصد سود معینی به آن اضافه می گردد.

امکان استفاده از مشارکت در ۸۵% منافع بیمه نامه درصورت فوت بیمه شده و یا در پایان مدت قرارداد توسط استفاده کنندگان.

توضیح : مشارکت در منافع بیمه نامه در پایان هر سال مالی و پس از تشکیل ترازنامه مربوطه تعیین و درصورت تحقق آن، 85% منافع مذکور به عنوان سرمایه اضافی به سرمایه مندرج در بیمه نامه ( با احتساب تعدیلات سالانه ) افزوده می گردد. شایان ذکر است مشارکت در منافع بیمه نامه های عمر قطعی نبوده و تابع عملکرد مالی شرکت خواهد بود.

درصورت انصراف بیمه گذار از ادامه قرارداد بیمه، مبلغ ارزش بازخرید بیمه نامه (مطابق جداول پیوست آن ) به بیمه گذار پرداخت می گردد.

دریافت وام حداکثر تا میزان ۹۰% ارزش بازخرید پس از گذشت ۲ سال از تاریخ شروع و با نرخ بهره ۴ درصد بیشتر از نرخ بهره فنی مصوبه بیمه نامه امکان پذیر است.

نکته: نرخ بهره وام برای ۱۰ سال اول بیمه نامه معادل ۱۹% خواهد بود.

امکان دریافت ذخیره ریاضی بیمه نامه در پایان مدت قرارداد به صورت مستمری که دریافت آن می تواند به صورت مادام العمر و یا با مدت زمان معین به انتخاب بیمه گذار صورت پذیرد. مبلغ مستمری براساس روش دریافت آن محاسبه شده و از زمان انقضای مدت بیمه نامه آغاز می گردد.