026 3421 920 0-5

مدارک مورد نیاز پرداخت خسارت بیمه های مسئولیت

 
مدارك مورد نياز پرداخت خسارت بيمه هاي مسئوليت
 
 

مدارك مربوط به خسارت رشته هاي مسئوليت

مالي

ساختماني و ...

□ گزارش بازديد خسارت كارشناس بيمه گر يا كارشناس رسمي دادگستري

□ دادنامه و گزارشات دادگاه

حمل و نقل (متصديان)

□ گزارش بازديد و برآورد خسارت

□ اصل يا تصوير برابر اصل گزارش پليس و كروكي مربوطه

□ اصل بارنامه حمل

□ فاكتور خريدمحموله

□ قبوض باسكول مبدأ و مقصد

□ تصاوير گواهينامه راننده و كارت ماشين

□ تصاوير بيمه نامه شخص ثالث مقصر حادثه و گواهي نامه رانندگي آن

□ آدرس و مشخصات راننده مقصر حادثه

□ نتيجه آخرين اقدامات قضايي و انتظامي در دادگاه (محموله سرقتي)

□ آدرس و مشخصات راننده خاطي (سارق محموله)

هزينه پزشكي

□ ليست بيمه تأمين اجتماعي كاركنان بيمه گذار

□ گزارش اولين مرجع درماني در زمان حادثه

□ گزارش بيمارستان در زمان پذيرش مصدوم

□ گواهي پزشك معالج مبني بر نوع صدمات وارده و معالجات انجام شده

□ اصل كليه مدارك و هزينه هاي پزشكي و بيمارستاني مصدوم

□ تصوير شناسنامه و كارت ملي مصدوم

نقص عضو

□ ليست بيمه تأمين اجتماعي كاركنان بيمه گذار

□ گزارش اولين مرجع درماني در زمان حادثه

□ گزارش بيمارستان در زمان پذيرش مصدوم

□ برگ شرح عمل مصدوم

□ گزارش پزشك معتمد بيمه گر يا كميسيون پزشكي و تعيين ميزان نقص عضو يا تصوير برابر اصل گواهي پزشكي قانوني

□ اصل يا تصوير برابر اصل گزارش پليس بازرس اداره كار يا كارشناس رسمي دادگستري (هيئت كارشناسي)

□ تصوير شناسنامه و كارت ملي مصدوم

□ اصل يا تصوير برابر اصل رأي دادگاه

□ اصل يا تصوير برابر اصل گزارشات دادگاه (شامل برگ هاي بازجويي، گزارش نيروي انتظامي و...)

□ اصل رضايت نامه محضري

فوت

□ ليست بيمه تأمين اجتماعي كاركنان بيمه گذار

□ اصل يا تصوير برابر اصل دادگاه

□ اصل يا تصوير برابر اصل گزارش پليس بازرس اداره كار يا كارشناس رسمي دادگستري (هيئت كارشناسي)

□ اصل يا تصوير برابر اصل گزارش پزشكي قانوني

□ اصل يا تصوير برابر اصل گزارشات دادگاه (شامل برگ هاي بازجويي، گزارش نيروي انتظامي و...)

□ تصوير شناسنامه و كارت ملي متوفي و وارث

□ اصل يا تصوير برابر اصل انحصار وراثت

□ اصل يا تصوير برابر اصل برگ قيم نامه يا برگ ولايت قهري

□ اصل رضايت نامه محضري