026 3421 920 0-5

بخش پنجم (بیمه نامه های مفقودی)

بخش پنجم : بيمه نامه هاي مفقودي

۱. درخصوص بيمه‌نامه‌هاي مفقودي چه اقداماتي بايد انجام شود و صدور گواهي المثني بيمه‌نامه نياز به چه مداركي دارد؟ 
- در صورت مفقود شدن بيمه‌نامه شخص ثالث از چاپ بيمه‌نامه المثني خودداري و گواهي مربوطه توسط شعب تحت سرپرستي با دريافت مدارك ذيل صادر مي‌شود:
الف) درخواست كتبي بيمه‌گذار يا مالك قانوني وسيله نقليه يا نماينده قانوني وي.
ب) احراز هويت بيمه‌گذار يا مالك قانوني وسيله نقليه.
ج) كنترل صورتحساب تفصيلي بيمه‌نامه در هنگام صدور گواهي. 
د) درصورت پيدا شدن اصل بيمه‌نامه ابطال گواهي با عودت اصل آن و كنترل استعلام خسارت بلامانع مي‌باشد.
هـ) كنترل الحاقيه‌هاي صادره در زمان صدور و ابطال گواهي.
درصورت صدور هرگونه الحاقيه براي بيمه‌نامه‌هاي مفقودي از چاپ و تحويل آن به بيمه‌‌گذار خودداري مي‌شود.

۲. آيا گواهي المثني بيمه‌نامه براي مراجع قانوني داراي اعتبار مي‌باشد؟
بلي

۳. چرا در صورت ارائه گواهي المثني بيمه‌نامه شخص ثالث از ساير شركت‌ها در سال اول مراجعه، تخفيفات سال قبل ارائه نمي‌شود؟
- به دليل احتمال سوء استفاده از برش‌هاي قبلي بيمه‌نامه بيمه‌گذار توسط ديگران و احتمال عدم اطلاع بيمه‌گذار از اين موضوع .

۴. چرا صدور گواهي المثني بيمه‌نامه فقط با درخواست بيمه‌گذار يا مالك خودرو صورت مي‌پذيرد؟
- چون طرف قرارداد در بيمه شخص ثالث بيمه‌گذار و يا مالك خودرو است.

۵. آيا تمامي شعب در خصوص ايجاد گواهي صدور براي شعب ديگر مختار هستند؟
- تعامل بين شعب براي صدور گواهي وجود دارد.