026 3421 920 0-5

معمولی مراکز غیرصنعتی

بیمه آتش سوزی ( مراکز غیرصنعتی )

مقصود از بیمه نامه های غیر صنعتی معمولا بیمه نامه های واحدهای تجاری از قبیل فروشگاه ها می باشد.

در این نوع بیمه نامه تمامی مراحل صدور قرار داد رعایت گشته و پس از ثبت اطلاعات متعارف بیمه نامه های آتش سوزی باید بصورت کامل و واضح به نوع فعالیت انجام شدنی در محل مورد بیمه، همچنین کالا و موادی که در محل مورد بیمه در معرض فروش یا مورد استفاده می باشد اشاره شده و تا حد مقدور ارزشهای بیمه شده که شامل موجودی و محتویات، مبلغ بیمه شده ساختمان و همچنین اسباب و اثاثیه است، باید بصورت تفکیک شده قید شود. این امر از به وجود آمدن مشکل در زمان وقوع احتمالی حوادث منجر به خسارت جلوگیری نموده و در واقع کار رسیدگی و پرداخت خسارت به وسیله شرکت بیمه به شکل قابل توجهی هموار می گردد.

در بیمه نامه های آتش سوزی غیرصنعتی در بعضی مواقع واجب میشود که پیشنهادات کاهش خطرات محتمل تعیین شده توسط کارشناس بازدید اولیه تحت عنوان توصیه های ایمنی درج گردد و حتی در بعضی از موارد ضمانت اجراهای خاص مشخص شود.

بیمه نامه های آتش سوزی غیرصنعتی در بیمه نامه معمولی و همچنین در بیمه نامه های طرح اصناف ارائه می گردد که نرخ و شرایط طرح مذکور مطابق اوراق پیوست شده به آن می باشد.