026 3421 920 0-5

بیمه مهندسی کالا، ماشین آلات و تجهیزات - عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات

بیمه مهندسی کالا، ماشین آلات و تجهیزات - عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات

بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات بیمه ایست که چنانچه در اثر خطرات ناگهانی وارده به ماشین آلات تولید کارخانه دچار وقفه شود، زیان ناشی از عدم تولید که در بر گیرنده هزینه های جاری، سود از دست رفته و حقوق و دستمزد کارکنان در طول دوره تعطیلی را تحت پوشش قرار میدهد و در واقع میتوان گفت که این بیمه مکمل بیمه شکست ماشین آلات است. البته باید توجه داشت که زیان ناشی از توقف تولید بسیار بیشتر از خسارت های فیزیکی ای است که به ماشین آلات وارد میشود. مدت زمان این بیمه 1 ساله بود که قابلیت تمدید را نیز دارد.

سرمایه مورد بیمه :

سرمایه مورد بیمه در این بیمه عبارت است از سود ناخالص (ناویژه) که از برگشت سرمایه کالای تولید شده و یا کارکرد (خدمات) ارائه شده در دوره عملیات حرفه بیمه شده برای مدت دوازده ماه پیوسته (معمولاً برای سال مالی) بدست می‌آید که به طریق زیر محاسبه میگردد:

بهای تمام شده کالای فروش رفته – فروش سالیانه = سود ناخالص سالیانه

موجودی کالای آخر دوره – (خرید خالص + موجودی کالای اول دوره) = بهای تمام شده کالای فروش رفته

فرانشیز بیمه :بیمه MLOP دارای دو فرانشیز میباشد:

1) فرانشیز مبلغی که 10 درصد غرامت قابل پرداخت در هر روز خسارت ناشی از توقف ناخواسته تولید میباشد.

2) فرانشیز زمانی که با توافق بیمه‌گذار تعیین میشود و بدان معنی است که خسارت در محدوده آن بعهده خود بیمه‌گذار خواهد بود که معمولاً بین 2 تا 10 روز میباشد.

خسارات تحت پوشش این بیمه، با رعایت شرایط قرار داد شامل:

هزینه‌های جاری (حقوق و دستمزد، کارمزد، کاهش ارزش پول، پرداخت به تأمین اجتماعی، سایر هزینه‌های جاری و مخارج مستقل از خسارت اموال)

سود خالص (ویژه) واحد تولیدی (تفاضل سود ناخالص از هزینه‌های جاری)

هزینه‌های اضافی که بعلت وقفه در کار متوجه بیمه‌گذار میگردد شامل:

هزینه خرید کالای نیمه تمام جهت تکمیل در کارخانه بیمه‌گذار (درهنگامیکه اوایل خط تولید دچار وقفه شده است)

هزینه انتقال کالای نیمه تمام جهت تکمیل به تولیدکنندگان دیگر (درهنگامیکه اواخر خط تولید دچار وقفه شده است)

هزینه خرید کالای تکمیل شده از تولیدکنندگان دیگر و ارسال آن به مشتری جهت از دست ندادن مشتری یا عدم پرداخت جریمه (درهنگامیکه کل خط تولید دچار وقفه شده است)

هزینه استفاده از خدمات عمومی (آب، برق، گاز، تلفن و …) خارج از کارخانه درصورتیکه خدمات عمومی داخل کارخانه دچار وقفه شده است

هزینه انتقال، اجاره و تعمیر اضطراری ماشین آلات جایگزین تا زمان تعمیر و شروع بکار مجدد ماشین‌آلات خسارت دیده