026 3421 920 0-5

بیمه مسئولیت مدنی (حرفه ای )مهندسین ناظر ، طراح ، محاسب ساختمان


بیمه مسئولیت مدنی ( حرفه ای ) مهندسین ناظر، طراح، محاسب:

 مسئوليت مدني و حرفه اي مهندسان ناظر در قبال مالکان ، اشخاص ثالث ، کارکنان و کارگران اجرائي پروژه ساختماني ، بدين معني که چنانچه در نتيجه سهل انگاري ، قصور ، غفلت ، خطا و اشتباه حرفه اي بيمه گذار در محل ملک مورد محاسبه ، طراحي و نظارت ، خسارت بدني و مالي به مالکان ،اشخاص ثالث ، ساختمان هاي مجاور ، کارگران و کارکنان پروژه ساختماني وارد آمد و بيمه گذار مسئول جبران آن شناخته شد بيمه گر پس از احراز مسئوليت بيمه گذار و يا در صورت لزوم بر اساس مراجع قضائي نسبت به جبران خسارت اقدام نمايد .

 

تعهد ۱۰ سال آینده بیمه نامه:

- تعهد بيمه گر  :
- براي هر ساختمان از زمان صدور پروانه ساختماني و يا کليه پروژه هايي که در طول مدت اعتبار بيمه نامه (۳۶۵ روز) مورد تائيد و منجر به صدور پايان کار از سوي بيمه گذار گرديده است  به مدت ۱۰ سال تحت پوشش اين بيمه نامه مي باشد .

تعهد ۱۰ سال گذشته بیمه نامه:

- مسئوليت ۱۰ سال کارهاي نظارت ، محاسبات ،طراحي قبلي مهندسي تحت پوشش اين بيمه نامه مي باشد. ( در بازه زماني ۳۶۵ روزه بيمه نامه از تاريخ شروع تا تاريخ انقضاء بيمه نامه ) به شرط آنکه هيچگونه خسارتي براي عضو مهندس تا قبل از شروع بيمه نامه ثبت و اعلام نشده باشد.
خسارتهايي که خارج از وظايف مهندس قيد شده در پروانه صادره از سازمان نظام مهندسي استان البرز ميباشد جزو تعهدات بيمه گر نمي باشد.

 

جدول تعهدات بیمه نامه مسئولیت مهندسین ساختمان ( ناظر ، طراح ، محاسب ) سال ۱۴۰۱

    

  مدت اعتبار بیمه نامه یکساله با پوشش ۱۰ سال گذشته یکساله با پوشش ۱۰ سال آینده یکساله با پوشش ۱۰ سال آینده
  رشته شغلی

معماری عمران برق تاسیسات

معماری عمران برق تاسیسات

گاز
ردیف تعهدات سرمایه ( ریال ) سرمایه ( ریال ) سرمایه ( ریال )
۱ هزینه پزشکی برای هر نفر ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۲ هزینه پزشکی در طول مدت بیمه نامه ۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۳ غرامت فوت و نقص عضو برای هر نفر در ماه عادی ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۴ غرامت فوت و نقص عضو برای هر نفر در ماه حرام ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۵ حداکثر غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت بیمه نامه ۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۶ خسارت مالی در هر حادثه ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۷ خسارت مالی در طول مدت بیمه نامه ۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۸ پوشش تعهد دیات (مازاد بر تعهدات غرامت نقص عضو مندرج در بیمه نامه) پوشش تا دیه سوم ۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
۹ پوشش مطالبات سازمان تامین اجتماعی (تبصره ماده ۶۶) در طی مدت بیمه نامه ۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
  مبلغ حق بیمه ۱۱.۲۰۰.۰۰۰ ۱۰.۰۳۵.۰۰۰ ۱۰.۷۰۰.۰۰۰
  حق بیمه با مالی ۲۰۰ میلیون ۱۵.۶۵۰.۰۰۰ ۱۵.۶۵۰.۰۰۰ ۱۵.۶۵۰.۰۰۰
  حق بیمه با مالی ۳۰۰ میلیون ۱۷.۲۵۰.۰۰۰ ۱۷.۲۵۰.۰۰۰ ۱۷.۲۵۰.۰۰۰
  حق بیمه با مالی ۴۰۰ میلیون ۱۸.۹۵۰.۰۰۰ ۱۸.۹۵۰.۰۰۰ ۱۸.۹۵۰.۰۰۰
  حق بیمه با مالی ۵۰۰ میلیون ۲۰.۶۵۰.۰۰۰ ۲۰.۶۵۰.۰۰۰ ۲۰.۶۵۰.۰۰۰

جهت تحت پوشش قرارگرفتن پروژه های تحت نظارت ۱۰ سال قبل مبلغ ۶.۲۰۰.۰۰۰ ریال به حق بیمه های فوق اضافه می گردد.  (طرح های  ب ، ج و گاز)

دریافت فرم ثبت نام بیمه مسئولیت مهندسین ناظر ، طراح ، محاسب

تماس با کارشناسان :

   شرکت نمایندگی حقوقی درجه ۱ بیمه البرز