026 3421 920 0-5

بیمه درمان - مسافران خارجی به داخل کشور

بیمه اشخاص (بیمه درمان - مسافران خارجی به داخل کشور)

طبق این بیمه همه افراد دارای تابعیت خارجی و ساکنین خارج از کشور که میخواهند به داخل کشور سفر کنند با تهیه این بیمه تحت پوشش این بیمه قرار گرفته و از مزیت های آن بهره مند خواهند شد.