026 3421 920 0-5

پرداخت خسارت بیمه های مسئولیت

نحوه پرداخت خسارت بيمه هاي مسئوليت
۱. دريافت اعلام خسارت كتبي از جانب بيمه گذار يا ذينفع و تشكيل پرونده
۲. تهيه گزارش تحقيق از محل وقوع حادثه 
۳. بررسي شرايط و مفاد بيمه نامه و پرسش نامه منضم به آن
۴. تكميل پرونده و اخذ مدارك مود نياز براي رسيدگي به خسارت
۵. محاسبه ميزان خسارت با توجه به تعهدات بيمه نامه
۶. تأييد رقم خسارت توسط مسئولين ذي ربط
۷. اخذ رضايتنامه از زيان ديده ( كه هر گونه ادعاي بعدي را از درجه اعتبار ساقط مي نمايد )
۸. صدور حواله خسارت در وجه ذينفع يا ذينفعان