026 3421 920 0-5

بیمه عمر

بیمه اشخاص (بیمه عمر )

در بیمه‌های عمر، بیمه‌گذار با پرداخت حق بیمه معینی -به صورت ماهیانه، سالیانه یا یکجا-، مبلغ معینی را پس از پایان مدت بیمه دریافت خواهد کرد و در صورت فوت بیمه شده در طول مدت قرارداد، مبلغ مقرر به استفاده کنندگان تعلق می‌گیرد.

رشته بیمه اشخاص(عمر) مشتمل بر 13 زیررشته می‌باشد که عبارتند از:

از دیدگاه حقوقی، قرار داد بیمه عمر قراردادیست که به وسیله آن شرکت بیمه در قبال دریافت حق بیمه از فرد بیمه گزار متعهد میشود که در زمانی معین مبلغی را به عنوان سرمایه یا مستمری به استفاده کننده بیمه، که میتواند خود بیمه گذار یا شخص ثالث تعیین شده از طرف بیمه گزار یا وراث قانونی باشد بپردازد. باید توجه داشت که شرکت بیمه در صورت فوت و یا در قید حیات بودن بیمه گزار مکلف به پرداخت این مبلغ میباشد.

در بیمه نامه عمر خطر فوت به هر علت (بیماری و حادثه) را شامل میشود و تنها هزینه های جنگ و خودکشی دارای مستثنی میباشند که این موارد هم تحت شرایط خاضی تحت پوشش قرار میگیرند.

شرکت های بیمه با هدف ایجاد و جمع آوری سرمایه و ذخایر مالی ، سرمایه گزاری، کسب سود از سرمایه گزاری و در نهایت ایفای تعهدات شرکت بیمه در مقابل استفاده کنندگان، بیمه عمر را ارائه مینمایند.

بیمه گزار در بیمه عمر با پرداخت حق بیمه معین به صورت ماهانه، سالانه و یا یکجا، مبلغی را بعد پایان مدت بیمه دریافت خواهد کرد و اگر بیمه شده فوت کرده باشد مبلغ مقرر به استفاده کنندگان تعلق میگیرد.