026 3421 920 0-5

بیمه عمر - زمانی انفرادی

بیمه اشخاص (بیمه عمر - زمانی انفرادی)

بیمه عمر و پس انداز انفرادی این امکان را به افراد بیمه شده میدهد تا با هر توان مالی ای که دارند بیمه عمر و پس انداز را در کنار هم داشته باشند. بیمه عمر و پس انداز انفرادی با جمع آوری پس انداز های مردم در حجم کم سرمایه ای بزرگ برای آنان تشکیل داده و به همین دلیل این بیمه نامه را به عنوان بیمه بازنشستگی هم میشناسند.

مهم ترین پرداخت هایی که از بیمه نامه، بیمه عمر و پس انداز انفرادی توسط شرکت بیمه البرز پرداخت میشود شامل: