026 3421 920 0-5

بیمه حمل و نقل کالا صادراتی (ساده)

بیمه حمل و نقل کالا صادراتی (ساده)

این بیمه نامه شامل کالا هایی میشوند که مبداً آنها ایران و مقصد آنها کشور خارجی باشد.بیمه‌ های حمل و نقل وارداتی، صادراتی و ترانزیت براساس مبدأ و مقصد آنها فرق پیدا میکنند و تمامی افرادی که کالا های خود را به بازار های جهانی صادر میکنند به این بیمه نامه نیاز دارند.