026 3421 920 0-5

انواع بیمه نامه های پزشکان

انواع بیمه نامه پزشکان :

 

1- بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان    

2-بیمه مسئولیت مسئولیتن فنی مراکز درمانی