026 3421 920 0-5

شرایط خصوصی بیمه درمان تکمیلی

ماده چهارم: شرایط خصوصی بیمه درمان تکمیلی 

4-1) بیمه شدگان باید درابتدا به بیمه گران پایه (سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح ، سایر سازمان ها ی مشابه) و شرکت های بیمه گر اول مراجعه نموده و پس از دریافت سهم خسارت از این مؤسسات فتوکپی برابر اصل مدارک مربوطه را به انضمام تصویر چک دریافتی به این شرکت تحویل نمایند.

4-1-1 ) درصورتی که بیمه شدگان از مزایای بیمه گر پایه یا اول استفاده ننمایند میزان سهم بیمه شده از خسارت معادل فرانشیز بیمه نامه خواهد بود.
4-1-3 ) کلیه هزینه های بیمه شدگان اعم از بستری، سرپائی مطابق تعرفه های بیمه گر پرداخت می گردد.