026 3421 920 0-5

بخش هشتم (تخفیفات)

بخش هشتم :‌تخفيفات 

۱. آيا تخفيف شامل حال بيمه‌نامه‌هاي ساير شركت‌هاي بيمه نيز مي‌گردد؟
- بلي
۲. آيا اعمال تخفيف عدم خسارت خودرو قبلي بيمه‌گذار در خودرو جديد ايشان امكان پذير است؟
- بلي.

۳. درصد تخفيفات عدم خسارت به چه صورت و به چه ميزان مي‌باشد؟
- تخفيف عدم خسارت حق‌بيمه شخص ثالث اجباري، مازاد اختياري و حوادث راننده در سال تمديد بيمه‌نامه به شرح جدول ذيل اعمال مي‌گردد:
 
 

سال اول

سال دوم

سال سوم

سال چهارم

سال پنجم

سال ششم

سال هفتم

سال هشتم به بعد

۱۰

۱۵

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

 
 
 ۴. چرا تخفيف اعياد مانند سال‌هاي گذشته اعمال نمي‌شود؟
- ارائه تخفيفات تشويقي بستگي به استراتژي شركت داشته و در راستاي حصول به برنامه آرماني ارائه مي‌شود.

۵. آيا با خريد دو بيمه شش ماهه بدون تاخير و پشت سر هم، تخفيف سال جديد منظور مي‌گردد؟ 
- بلي

۶. چرا تخفيفات چندين ساله بيمه‌گذار كه حاصل احتياط وي بوده براحتي به بيمه‌گذار جديد انتقال مي‌يابد و بالعكس؟ 
- اگرچه ماده ۶ قانون بيمه شخص ثالث بيان مي‌كند كه از تاريخ انتقال وسيله نقليه كليه تعهدات ناشي از قرارداد بيمه موضوع اين قانون به منتقل اليه وسيله نقليه منتقل مي شود و انتقال گيرنده تا پايان مدت قرارداد بيمه، بيمه‌گذار محسوب خواهد شد، ليكن بيمه‌گذار قبلي مي‌تواند قبل از انتقال با درخواست صدور الحاقيه اضافي و حذف تخفيفات متعلق به خودش بيمه‌نامه بدون تخفيف عدم خسارت را به خريدار خودرو انتقال دهد و تخفيفات ايشان محفوظ گردد.

۷. چنانچه خودرويي يك بيمه‌نامه ۳ ماهه و يك بيمه‌نامه ۶ ماهه خريداري كند جهت تمديد آيا مي‌توان تخفيف عدم خسارت را لحاظ كرد؟
- خير در صورتيكه تعداد روزهاي بيمه نامه هاي كوتاه مدت ۳۶۵ روز باشد امكان ارائه تخفيف عدم خسارت مي باشد .

۸. چنانچه بيمه‌نامه ۳ ماهه از بيمه ايران و بيمه‌نامه ۶ ماهه از بيمه آسيا و سپس جهت تمديد به بيمه البرز مراجعه نمايد ارائه تخفيف به چه صورت خواهد بود؟
- در صورت عدم خسارت و با توجه به جمع روزهاي بيمه شده كه به ۳۶۵ روز برسد مشروط بر عدم دريافت خسارت از محل هر دو بيمه‌نامه افزودن يكسال تخفيف عدم خسارت بلامانع است.

۹. آيا مي‌توان تخفيف گروهي ۲۴ % تاكسي‌ها را به تاكسي‌هاي نارنجي با كاربري آژانس هم ارائه نمود؟ 
- قرارداد ۱۴۱۲ صرفاً براي سواري و اتوكارهاي با حداكثر ۹ نفر سرنشين و با كاربري تاكسي(پلاك ت ) قابل ارائه است كه البته طبق قانون جديد تخفيف به ۵/۲% تغيير يافته است . 

۱۰. چرا تخفيف سال ۸ به بعد در سيستم اعمال نمي‌شود؟
- سقف تخفيفات مندرج در قانون اصلاح قانون شخص ثالث ۷۰ درصد و حداكثر براي سال هشتم به بعد مي‌باشد. 

۱۱. بعد از گذشت بيش از يكسال از انقضاء بيمه‌نامه، آيا تخفيفات عدم خسارت قابل ارائه مي‌باشد؟
- بلي.مهلت زماني وجود ندارد.

۱۲. تخفيفات عدم خسارت به صورت پلكاني اضافه مي شود. چرا در زمان خسارت همه تخفيفات حذف مي‌شود؟
با توجه به اصلاح مورد در قانون جديد پس از ابلاغ آئين نامه توسط بيمه مركزي طبق تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون اقدام خواهد شد .

۱۳. آيا انتقال تخفيفات عدم خسارت به شخص جديد در صورت خريد خودرو اقساطي با وكالت كاري يا وكالت فروش يا سند قطعي، امكان پذير است؟
فعلا بله اما پس از ابلاغ آئين نامه بيمه مركزي انتقال تخفيف به خريدار جديد امكان پذير نمي باشد .
 
۱۴. اگر از بيمه هاي ساير شركت هاي بيمه اي تخفيف الحاقيه مربوط به خسارت اخذ و به واحدهاي صدور البرز ارائه گردد، آيا مي توان تخفيفات عدم خسارت را لحاظ نمود؟يا خير؟
با ارائه الحاقيه تخفيف عدم خسارت ساير شركتها اعمال تخفيفات در بيمه البرز بر بيمه خودرو جديد بيمه‌گذار امكان پذير ميباشد.
 
۱۵. علت محدوديت انتقال تخفيف از سواري به باركش ها و اتوكار چيست يا بالعكس؟ 
طبق ماده ۶ قانون امكان پذير نمي باشد. 
۱۶. حداكثر زمان اعمال تخفيف عدم خسارت در بيمه هاي بدنه چقدر است؟
۶ ماه