026 3421 920 0-5

بیمه عمر - تمام عمر انفرادی

بیمه اشخاص (بیمه عمر - تمام عمر انفرادی)

بیمه عمر باعث افزایش اطمینان نسبت به آینده از طریق تامین سرمایه و مستمری برای فرد بیمه شده و یا افراد ذینفع مورد نظر وی در وقت مشخص شده در زمان حیات یا پس از فوت بیمه شده می باشد. در این بیمه نامه شرکت بیمه مکلف میشود که در ازای دریافت حق بیمه به صورت مادام العمر ، در هر زمان و به هر علتی که بیمه شده فوت شود سرمایه موجود در بیمه نامه را به اضافه سرمایه حاصل از مشارکت در منافع به دست آمده را به استفاده کنندگان فرد بیمه شده بپردازد.