026 3421 920 0-5

بیمه واحدهای مسکونی - طرح زلزله

بیمه آتش سوزی (بیمه واحدهای مسکونی - طرح زلزله)

در این نوع بیمه خسارتهای ناشی از آتش سوزی، صاعقه، سیل و زلزله و انفجار واحدهای مسکونی با نوع سازه اسکلت بتون، فلزی و آئین نامه 2800 وزارت مسکن و شهرسازی تحت پوشش قرار می گیرد.

تمامی افرادی که در یک خانه یا آپارتمان زندگی می کنند در قبال اثاث منزل و یا ساختمان به این بیمه نامه نیاز دارند. در ضمن واحدهای مسکونی که مدت اعتبار آنها بیشتر از پنج سال است اگر حق بیمه های تمام مدت را بصورت نقد و یکجا پرداخت کنند متناسب با نرخ تورم و نرخ سود سپرده های بلند مدت بانکی، تخفیف مناسبی که در ابتدای هر سال به وسیله بیمه مرکزی ایران تعیین و اعلام می گردد اعمال خواهد گردید.