026 3421 920 0-5

بیمه حمل و نقل کالا وارداتی (ساده)

بیمه حمل و نقل کالا وارداتی (ساده)

بیمه های حمل و نقل وارداتی‌ بیمه‌ هایی هستند که مبداً آنها کشور خارجی و مقصد آنها ایران میباشد. بیمه های حمل و نقل وارداتی‌، صادراتی و ترانزیت براساس مبدأ و مقصد آنها تمیز داده شده وتمامی واردکنندگان کالا به این بیمه نامه محتاجند.