026 3421 920 0-5

دوران انتظار بیمه نامه درمان تکمیلی

دوران انتظار بیمه نامه درمان تکمیلی :


۴-۲ ) دوران انتظار برای زایمان جهت استفاده گروه های زیر ۲۵۰ نفر ۹ ماه وبرای سایرگروه ها ۶ ماه می باشد.

دوران انتظار برای بیماری های فتق، لوزه،گواتر، انواع سل، صرع، پروستات، پولیپ، دیسک ستون فقرات ، انحراف بینی، انواع کیست، هیسترکتومی، سیستوسل ،ورکتوسل، جراحی کلیه، ماستوئیدکتومی، کاتاراکت، جراحی های قلبی وعروقی، دیابت ( به استثناء موارد اورژانس که منجر به بستری شدن در بخش C.C.U و I.C.U گردد به تایید پزشک معتمد بیمه گر) ۳ ماه می باشد.


۴-۲-۱ ) دوران انتظار برای بیمه شدگانی که بطور پیوسته ازسایر شرکت های بیمه بازرگانی انتقال می یابند اعمال نمی گردد.
۴-۲-۲) هزینه های چکاپ و واکسن از شمول تعهدات بیمه گر خارج می باشد.
۴-۳ ) حق هرگونه تحقیق، معاینه و بررسی سوابق بیماری بیمه شده به منظور تائید هزینه های انجام شده مطابق باشرایط بیمه نامه برای بیمه گر محفوظ می باشد.