026 3421 920 0-5

ذینفع ها

ذينفع(ها)

۱) بيمه‌گذار بايد در زمان صدور بيمه‌نامه نسبت به تعيين ذينفع(هاي) فوت و ذينفع حيات با تعيين سهم هر يك از آنان اقدام كند.
۲) بيمه‌گذار مي‌تواند براي ذينفع بيمه‌نامه، جانشين تعيين كند. همچنين براي جانشين هم مي‌تواند اقدام به تعيين جانشين‌هاي بعدي نمايد كه همه اينها ذينفعان بيمه‌نامه با اولويت‌بندي مورد نظر بيمه‌گذار خواهند بود. منافع متعلق به هر ذينفع، تنها پس از فوت وي به جانشين بعدي منتقل خواهد شد.
تبصره: تعيين ذينفع جانشين مختص ذينفع فوت است. ذينفع حيات بدون جانشين خواهد بود.
۳) بيمه‌گذار مي‌تواند در زمان تعيين هر ذينفع وي را به عنوان ذينفع بلاعزل نيز تعيين كند. تعيين ذينفع بلاعزل به منزله سلب اختيار بيمه‌گذار براي كنار گذاشتن (عزل) ذينفع تعيين شده، بدون جلب موافقت اوست كه در موارد زير مي‌تواند انجام شود:
الف) به وثيقه (گرو) گذاشتن منافع آتي بيمه‌نامه؛
ب) واگذاري منافع آتي بيمه‌نامه به اشخاصي كه از شخص بيمه شده طلبكارند؛
پ) ساير دلايلي كه بيمه‌گذار و شخص بيمه شده تمايل دارند تا اختيار خود را براي كنار گذاشتن (عزل) ذينفع به خود او واگذار كنند.
۴) در صورت وجود ذينفع بلاعزل در بيمه‌نامه، انجام برخي از درخواست‌هاي بيمه‌گذار مستلزم وجود موافقت كتبي ذينفع بلاعزل نيز خواهد بود.
۵) بيمه‌گذار در زمان تعيين ذينفع بلاعزل مي‌تواند مشخص كند كه چنانچه ذينفع بلاعزل فوت نمود، آيا حق و حقوق واگذار شده بطور قهري به وراث ذينفع بلاعزل منتقل بشود يا نشود. در صورتي كه قرار باشد تا انتقال منافع به وراث ذينفع نيز صورت بگيرد، ذينفع از نوع ذينفع بلاعزل باوراثت و در غير اين صورت از نوع ذينفع بلاعزل بي‌وراثت خواهد بود.
۶) به صرف تعيين ذينفع بلاعزل در بيمه‌نامه و مادامي كه بيمه‌نامه به اندازه ارزش مورد انتظار ذينفع(هاي) ياد شده داراي ارزش نقدي نباشد و منافع بيمه‌نامه هم طبق شرايط آن قابليت پرداخت پيدا نكند، هيچ حق و حقوقي براي ذينفع(هاي) ياد شده ايجاد نخواهد شد.
۷) بيمه‌گذار حق دارد در طول مدت قرارداد بيمه، ذينفع بيمه‌نامه را تغيير دهد مگر آنكه در بيمه‌نامه، حق تغيير ذينفع را به نحوي از خود سلب كرده باشد.
نا تغيير ذينفع به درخواست كتبي بيمه‌گذار با صدور الحاقيه انجام خواهد شد.
۹) چنانچه شخص بيمه شده همان بيمه‌گذار بيمه‌نامه نباشد؛ تغيير ذينفع با موافقت كتبي شخص بيمه‌شده يا سرپرست قانوني وي (براي شخص بيمه شده فاقد اهليت قانوني) امكان‌پذير است.
۱۰) در صورت عدم تعيين ذينفع بيمه‌نامه و رسيدن موعد و شرايط پرداخت منافع:
الف) اگر شخص بيمه شده فوت كرده باشد، منافع قابل‌پرداخت بيمه‌نامه به نسبت مساوي بين وراث قانوني شخص بيمه شده تقسيم خواهد شد؛
ب) اگر شخص بيمه شده در قيد حيات باشد، منافع قابل‌پرداخت بيمه‌نامه به شخص بيمه شده تعلق مي‌گيرد.
تبصره ۱: در صورتي كه ذينفع بيمه‌نامه تعيين شده ولي فوت كرده باشد، چنانچه ذينفع از نوع بلاعزل نبوده و جانشين وي نيز تعيين نشده باشد نيز به همين شيوه عمل خواهد شد.
تبصره ۲: در صورتي كه ذينفع بيمه‌نامه تعيين ولي فوت كرده باشد، چنانچه ذينفع فوت كرده از نوع ذينفع بلاعزل بي‌وارثت باشد نيز به همين شيوه عمل خواهد شد.
تبصره ۳: در صورتي كه ذينفع بيمه‌نامه تعيين ولي فوت كرده باشد، چنانچه ذينفع فوت كرده از نوع ذينفع بلاعزل باوارثت باشد، منافع بيمه‌نامه متعلق به وراث قانوني ذينفع خواهد شد.