026 3421 920 0-5

بیمه حوادث-گروهی

بیمه اشخاص (بیمه حوادث-گروهی )

 

در قرار داد های بیمه نامه حوادث گروهی کوتاه مدت اغلب کلیه افراد شاغل موسسه با شرایط خاص و سرمایه های مشخص و یا تناسبی از حقوق تحت پوشش این بیمه نامه یعنی بیمه حوادث یا بیمه حوادث تکمیلی عمر قرار می گیرند و در صورت بروز خطرات فوت و نقص عضو و از کار افتادگی دائم و کامل غرامت آن به فرد بیمه شده یا استفاده کننده از بیمه نامه که در بیمه نامه معرفی شده پرداخت می گردد. در ضمن در صورت تعهد داشتن نسبت به پرداخت غرامت روزانه از کار افتادگی موقت در قرار داد، بیمه حوادث جمعی این غرامت توسط شرکت بیمه پرداخت خواهد شد.

 

در بیمه نامه حوادث گروهی هر سازمانی این امکان را دارد تا کارکنان خود را در برابر حوادث 24 ساعته شغلی و غیر شغلی و یا حتی خطرات شخصی به مدت یکسال نزد شرکت بیمه، بیمه نماید.

 

در اين نوع بيمــه كه براي تعداد بيش از ده نفر صادر مي شود و شرايط آن بستگي به نياز بيمه گذار مي باشــد به نمونه هاي زير مي توان اشاره نمود:

 

بيمه حوادث تمام اوقات (24 ساعته)

 

بيمه حوادث شغلي

 

بيمه حوادث تحصيلي

 

بيمه حوادث ورزشي

 

بيمه حوادث ماموريت

 

بيمه حوادث توريستي، مسافرتي

 

بيمه حوادث تمام اوقات (24 ساعته)