026 3421 920 0-5

مالکیت و مدیریت بیمه نامه ها

مالكيت و مديريت بيمه‌نامه

۱) مالكيت بيمه‌نامه مختص شخص بيمه شده (به عنوان بيمه‌گذار اصيل) و مديريت آن در اختيار بيمه‌گذار بيمه‌نامه است.
۲) شخص بيمه شده مي‌تواند انعقاد و پيشبرد امور بيمه‌نامه و هر آنچه كه انجامش بر عهده وي است (مانند پرداخت حق‌بيمه) را در اختيار شخص ديگري با عنوان بيمه‌گذار قرار دهد.
۳) تعيين بيمه‌گذار توسط شخص بيمه شده با يكي از عناوين قانوني (مانند وكيل، قيّم، وليّ، امين، كفيل، كارفرما و هر عنوان قانوني ديگر) و به موجب قرائن و شواهد قانوني محكمه پسند و شناخته شده رسمي صورت مي‌گيرد.
۴) تعيين بيمه‌گذار توسط شخص بيمه شده، سلب‌كننده حق مالكيت، تعلق، تصرف و استيلاي شخص بيمه شده نسبت به بيمه‌نامه نيست و شخص بيمه شده همواره نسبت به بيمه‌نامه، صاحب اختيار، ذينفع و ذيحق است. مگر اينكه حق ياد شده، به دليل نداشتن اهليت قانوني، راي دادگاه و يا مفاد شرايط خصوصي بيمه‌نامه، از ايشان سلب شده باشد.
۵) اراده و نظر بيمه‌گذار درباره بيمه‌نامه، همانند اراده و نظر شخص بيمه شده است. به استثناي موارد زير و ساير موارد تصريح شده در شرايط عمومي، خصوصي يا شرايط ويژه پوشش‌هاي تبعي بيمه‌نامه كه موافقت بيمه‌گر با درخواست بيمه‌گذار مستلزم تائيد كتبي درخواست بيمه‌گذار از سوي شخص بيمه شده يا تفويض كامل اختيارات خود به بيمه‌گذار در اين موارد خواهد بود:
الف) انتقال مالكيت بيمه‌نامه به ديگران؛
ب) بازخريد كامل يا جزئي بيمه‌نامه؛
پ) هرگونه تغيير در تعهدات بيمه‌گر، تعهدات بيمه‌گذار و ذينفعان بيمه‌نامه؛
ت) استفاده از وام بيمه‌نامه؛
ث) به وثيقه گذاشتن بيمه‌نامه.
۶) انتقال بيمه‌نامه به شخص ديگر، مشروط به پرداخت و تسويه كليه بدهي‌هاي بيمه‌نامه تا تاريخ انتقال و منحصراً از طريق صدور الحاقيه خواهد بود.
۷) با انتقال بيمه‌نامه فقط بيمه‌گذار بيمه‌نامه عوض مي‌شود و شخص بيمه شده هيچ‌گاه قابل تغيير و جايگزين كردن نيست.
۸) چنانچه شخص بيمه شده غير از بيمه‌گذار بيمه‌نامه باشد؛ با فوت بيمه‌گذار، شخص بيمه شده با لحاظ شرايط زير، جايگزين وي مي‌شود:
الف) چنانچه شخص بيمه شده اهليت قانوني نداشته باشد، انتقال بيمه‌نامه به سرپرست قانوني وي صورت مي‌گيرد.
ب) سرپرست قانوني شخص بيمه شده نمي‌تواند بيمه‌نامه را به غير منتقل كند ولي در صورت عدم تمايل به ادامه بيمه‌نامه، مي‌تواند درخواست بازخريد بيمه‌نامه را بدهد.
پ) تا زمان تعيين سرپرست قانوني شخص بيمه شده و مادامي كه ارزش نقدي بيمه‌نامه كفايت كند؛ بيمه‌نامه كمافي‌السابق ادامه مي‌يابد.
ت) پس از رسيدن شخص بيمه شده به سن قانوني، فراهم بودن اهليت قانوني مورد نياز و نبود شرط خلاف در شرايط خصوصي بيمه‌نامه؛ بيمه‌گر مي‌تواند بيمه‌نامه را با ارائه مدارك و مستندات قانوني شخص بيمه شده به وي منتقل كند.
۹) در صورت انتقال بيمه‌نامه به ديگري، چنانچه انتقال‌گيرنده كليه تعهداتي كه به موجب بيمه‌نامه به عهده بيمه‌گذار بوده است را در مقابل بيمه‌گر اجرا نمايد، بيمه‌نامه به اعتبار خود باقي مانده و كليه حقوق و تعهدات آن از جمله حق فسخ طبق شرايط عمومي، خصوصي و شرايط ويژه بيمه‌نامه به انتقال‌گيرنده داده خواهد شد.
۱۰) اگر انتقال‌گيرندگان، اعم از ورثه يا ديگران، متعدد باشند هر يك از آنان، به طور تضامني، مسئول پرداخت هر قسط سررسيد شده خواهند بود. هر قسط تا زماني كه مبلغ آن به طور كامل پرداخت نشده باشد، وصول شده تلقي نخواهد شد.
۱۱) بيمه‌گذار مي‌تواند در مقابل ديني كه دارد، بيمه‌نامه را به اندازه ارزش نقدي آن نزد طلبكار خود به وثيقه بگذارد كه در اين صورت طبق شرايط ذينفع بلاعزل براي ذينفع بيمه‌نامه عمل خواهد شد.