026 3421 920 0-5

بیمه عمر - تأمین هزینه جهیزیه

بیمه اشخاص (بیمه عمر - تأمین هزینه جهیزیه)

بیمه تامین هزینه جهیزیه به منظور تامین سرمایه برای تهیه جهیزیه برای فرزندان اناث خانواده ارائه شده و هرگاه بیمه شده در مدت زمان بیمه نامه فوت و یا به از کار افتادگی دائم و کامل دچار شد از آن تاریخ تا پایان مدت زمان بیمه نامه حق بیمه ای از وی دریافت نمی گردد و همچنان سرمایه بیمه نامه ، بیمه تامین هزینه جهیزیه در پایان مدت به استفاده کننده پرداخت میشود. اگر بیمه شده بر اثر حادثه فوت کرده باشد دو برابر سرمایه در پایان دوره بیمه نامه پرداخت میشود.

چنانچه استفاده کننده بیمه یا همان دختر خانواده در حد فاصل فوت بیمه شده تا پایان یافتن مدت بیمه نامه ازدواج نماید سرمایه موجود در بیمه نامه در زمان ازدواج به وی پرداخت میشود.

بیمه گذار امکان تغییر استفاده کننده از بیمه نامه را در طی مدت بیمه نامه را دارد.

اگر استفاده کننده در طول مدت بیمه نامه فوت کند با توجه به نظر بیمه گذار یکی از دو روش زیر اجرا میشود:

1-فسخ بیمه نامه و دریافت ذخیره ریاضی بیمه نامه حداقل به میزان حق بیمه دریافتی.

2- جایگزین کردن استفاده کننده دیگر به انتخاب بیمه گذار و ادامه روند بیمه نامه.