026 3421 920 0-5

مسئولیت هیئت مدیره ساختمان

مسئولیت مدنی مدیر / هیئت مدیره مراکز تجاری ،اداری ومجتمع های مسکونی در قبال ساکنین اشخاص ثالث ومراجعین در مشاعات

همانگونه که از نام بیمه نامه مشخص است این بیمه نامه مسئولیت نماینده ویا مدیر وهیئت مدیره ساختمان را در قبال ساکنین ومیهمانان ومراجعین ساختمان وهمچنین سرایدار ، نظافتچی نيروهاي خدماتي و تاسيساتي پوشش می دهد.

نوع پوشش هاي مورد تعهد بيمه نامه  :
-خطرات ناشي از آتش سوزي ،انفجار و صاعقه .
-مسئوليت مدير ساختمان در قبال اشخاص ثالث و ميهمانان.
-مسئوليت مدير در قبال سرايدار،نظافتچي و نيروهاي خدماتي و تاسيساتي در مشاعات .
-مسئوليت مدير ساختمان در قبال خسارت ناشي از نماي ساختمان در قبال اشخاص ثالث .
-خسارت وارده به خودروها
و وسايل نقليه صرفا جهت پوشش حريق، انفجار و در صورت احراز مسئوليت هيئت مديره تحت پوشش خواهد بود. ساير خسارتهايي نظير سرقت کلي و جزئي، تصادم و برخورد شکست شيشه و خط کشي روي بدنه و افت قيمت خودرو از شمول تعهدات خارج است.
-مسئوليت مدير ساختمان در جبران خسارت هاي ناشي از آتش سوزي به همسايگان مجاور مجتمع مسکوني مندرج در آدرس فوق تحت پوشش بيمه نامه مي باشند .

 مسئوليت مدني آسانسور نصب شده در محل مورد بيمه در قبال اشخاص ثالث